Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

 childrenday60 ewb

    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 มกราคม 2560  ณ เวทีลานไทร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เวลา 10.00 - 16.00 น. และในวันที่ 14 มกราคม 2560  ณ เลในเมือง ศูนย์กีฬาสะพานหิน เวลา 08.00 เป็นต้นไป พบกับกิจกรรม และของรางวัลมากมาย

parentmeeting1 2560

    ด้วยงานสัมพันธ์ชุมชน กำหนัดจัดโครงการพบปะผู้ปกครองสัญจร ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะผู้บริหารโรงเรียน รับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและพบปะครูประจำชั้นเพื่อร่วมดำเนินการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารชมรมผู้ปกครองของโรงเรียน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองในชั้นเรียนร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับครูประจำชั้นเพื่อพัฒนานักเรียน หาแนวทางติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน ความประพฤติ ฯลฯ ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

ChristmasDay59

  ตามที่ทางโรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม กิจกรรม Let's enjoy a Christmas Day 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีทักษาในการเรียนรู้ และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและมีโอกาสฝึกประสบการทางภาษาแล้ว ยังทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรมและวันสำคัญของเจ้าของภาษา ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ณ บริเวณลานไทรและกิจกรรมบนเวที ณ ห้องประชุมร่มไทรทอง เวลา 09.00-14.00 น.

logot5b

ให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560

   ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้กับเด็กโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

     ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลนครภูเก็ต เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 เทศบาลนครภูเก็ต จึงประกาศให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. ให้บิดา มารดาและผู้ปกครองของเด็ก ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ ตำบลตลาดใหญ่และตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ตำบลตลาดใหญ่ แจ้งได้ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี และโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำหรับตำบลตลาดเหนือ แจ้งได้ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ.2560 (ในวันและเวลาราชการ) หลังเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ให้แจ้งได้ที่ สำนักการศึกษา ชั้น 5 เทศบาลนครภูเก็ต โดยนำสูติบัตรและทะเบียนบ้านของเด็ก ไปเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งด้วย

    2. การนับอายุเด็กเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้นับอายุตามปีปฏิทิน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 กล่าวคือ เด็กมีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในปีนั้น (เช่นเด็กเกิด พ.ศ.2553 แม้ว่าจะเกิดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ก็จะนับอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในปี พ.ศ.2560) หากฝ่าฝืนไม่ส่งเด็กเข้าเรียน จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติการศึกษาภาคบังคับมาตรา 13 และ 16

    3. บิดา มารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก มีความจำเป็นอื่นใดก็ตามที่ไม่สามารถไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนด้วยตนเอง ก็สามารถให้บุคคลอื่นไปแจ้งแทนได้และแสดงหลักฐานให้ชัดเจน

    4. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป องค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดพิธีไหว้ครู... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบ2)
วันอังคาร, 18 เมษายน 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1... Read More...