Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

 logot5b

     ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามสุระกุล จ.ภูเก็ต เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

scout m3 59

    กำหนดจัดกิจกรรมเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  เพื่อมห้นักเรียนได้มีประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นกระบวนการพัฒนา่เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มีความแข็งแรง อดทน มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ ซึ่งจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในสังคม

panwaikru

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมผ่องโกมล เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู ซึ่งเป็นประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

 

IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดพิธีไหว้ครู... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบ2)
วันอังคาร, 18 เมษายน 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1... Read More...