Black Ribbon
Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

parentmeeting1 2560

    ด้วยงานสัมพันธ์ชุมชน กำหนัดจัดโครงการพบปะผู้ปกครองสัญจร ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะผู้บริหารโรงเรียน รับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและพบปะครูประจำชั้นเพื่อร่วมดำเนินการคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในการบริหารชมรมผู้ปกครองของโรงเรียน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองในชั้นเรียนร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับครูประจำชั้นเพื่อพัฒนานักเรียน หาแนวทางติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน ความประพฤติ ฯลฯ ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

ChristmasDay59

  ตามที่ทางโรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม กิจกรรม Let's enjoy a Christmas Day 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีทักษาในการเรียนรู้ และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและมีโอกาสฝึกประสบการทางภาษาแล้ว ยังทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรมและวันสำคัญของเจ้าของภาษา ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ณ บริเวณลานไทรและกิจกรรมบนเวที ณ ห้องประชุมร่มไทรทอง เวลา 09.00-14.00 น.

logot5b

ให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560

   ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้กับเด็กโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

     ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลนครภูเก็ต เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 เทศบาลนครภูเก็ต จึงประกาศให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. ให้บิดา มารดาและผู้ปกครองของเด็ก ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ ตำบลตลาดใหญ่และตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ตำบลตลาดใหญ่ แจ้งได้ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี และโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำหรับตำบลตลาดเหนือ แจ้งได้ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ.2560 (ในวันและเวลาราชการ) หลังเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ให้แจ้งได้ที่ สำนักการศึกษา ชั้น 5 เทศบาลนครภูเก็ต โดยนำสูติบัตรและทะเบียนบ้านของเด็ก ไปเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งด้วย

    2. การนับอายุเด็กเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้นับอายุตามปีปฏิทิน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 กล่าวคือ เด็กมีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในปีนั้น (เช่นเด็กเกิด พ.ศ.2553 แม้ว่าจะเกิดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ก็จะนับอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในปี พ.ศ.2560) หากฝ่าฝืนไม่ส่งเด็กเข้าเรียน จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติการศึกษาภาคบังคับมาตรา 13 และ 16

    3. บิดา มารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก มีความจำเป็นอื่นใดก็ตามที่ไม่สามารถไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนด้วยตนเอง ก็สามารถให้บุคคลอื่นไปแจ้งแทนได้และแสดงหลักฐานให้ชัดเจน

    4. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป องค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

 logot5b

     ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามสุระกุล จ.ภูเก็ต เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

scout m3 59

    กำหนดจัดกิจกรรมเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  เพื่อมห้นักเรียนได้มีประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นกระบวนการพัฒนา่เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มีความแข็งแรง อดทน มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ ซึ่งจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในสังคม

IMAGE วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดพิธีไหว้ครู... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...

ep

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)