Black Ribbon
Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

panwaikru

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมผ่องโกมล เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู ซึ่งเป็นประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

 

logot5b

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั่วไป และ EP) ปีการศึกษา 2559 รอบ 2

- เริ่มขายใบสมัครวันที่ 18 มีนาคม - 2 เมษายน 2559  ในวันเวลาราชการ

**นักเรียนต้องมีชื่อในเขต ต.ตลาดเหนือ ต.ตลาดใหญ่

logot5b

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (EP) ปีการศึกษา 2559

- เริ่มขายใบสมัครวันที่ 18 มีนาคม - 2 เมษายน 2559  ในวันเวลาราชการ

**นักเรียนต้องมีชื่อในเขต ต.ตลาดเหนือ ต.ตลาดใหญ่  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

IMAGE วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดพิธีไหว้ครู... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...

ep

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)