Black Ribbon
Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

test picกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2559

test pic

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

- ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 กันยายน 2559

วันปิดภาคเรียนที่ 1/2559

- วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559

- วันที่ 31 ตุลาคม 2559

 

logot5b

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

อนุบาลปีที่ 1 (เกิดปี พ.ศ.2554)  จำนวน 4 ห้อง
- ขายใบสมัคร 1 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
- ยี่นใบสมัคร 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
2.สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กและผู้ปกครอง ฉบับจริงพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง รวม 2 ฉบับ
3.สำเนาสูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง
4.รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5.กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกลุทั้งเด็กและผู้ปกครองต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลด้วย

ประถมศึกษาปีที่ 1  (เกิดปี พ.ศ.2552) ภาคปกติ จำนวน 4 ห้อง / IEP  จำนวน 1 ห้อง   
- ขายใบสมัคร 1 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
- ยื่นใบสมัคร 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
2.สำเนาใบแจ้งเกณฑ์ รับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กและผู้ปกครอง ฉบับจริงพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง รวม 2 ฉบับ
4.สำเนาสูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง
5.รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6.กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกลุทั้งเด็กและผู้ปกครองต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลด้วย

มัธยมศึกษาปีที่ 1 EP  จำนวน 1 ห้อง
- ขายใบสมัคร 1 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
- ยื่นใบสมัคร 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2559
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
2.สำเนาสูติบัตร

3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
5.สำเนาแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองแสดงผลการเรียน
6.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคปกติ  จำนวน 3 ห้อง
- ขายใบสมัคร 16 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559
- ยื่นใบสมัคร 3 – 4 มีนาคม 2559
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
2.สำเนาสูติบัตร
3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
5.สำเนาแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองแสดงผลการเรียน
6.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

***ขายใบสมัคร ณ ห้องธุรการชั้น 2 อาคารมิ่งเมือง ในวันเวลาราชการ***

Sports Days    ตามที่ เทศบาลนครภูเก็ต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2559  ณ โรงยิมสำพานหิน เพื่อสนับสนุนให้คุณครูได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน

    ในการนี้ เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาวันครูเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งว่า ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559  ให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับเวลา 12.00 น.  และเปิดเรียนตามปกติในวันตจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

IMAGE วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดพิธีไหว้ครู... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...

ep

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)