Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

logot5b

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

อนุบาลปีที่ 1 (เกิดปี พ.ศ.2554)  จำนวน 4 ห้อง
- ขายใบสมัคร 1 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
- ยี่นใบสมัคร 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
2.สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กและผู้ปกครอง ฉบับจริงพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง รวม 2 ฉบับ
3.สำเนาสูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง
4.รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5.กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกลุทั้งเด็กและผู้ปกครองต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลด้วย

ประถมศึกษาปีที่ 1  (เกิดปี พ.ศ.2552) ภาคปกติ จำนวน 4 ห้อง / IEP  จำนวน 1 ห้อง   
- ขายใบสมัคร 1 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
- ยื่นใบสมัคร 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
2.สำเนาใบแจ้งเกณฑ์ รับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กและผู้ปกครอง ฉบับจริงพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง รวม 2 ฉบับ
4.สำเนาสูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง
5.รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6.กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกลุทั้งเด็กและผู้ปกครองต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลด้วย

มัธยมศึกษาปีที่ 1 EP  จำนวน 1 ห้อง
- ขายใบสมัคร 1 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
- ยื่นใบสมัคร 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2559
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
2.สำเนาสูติบัตร

3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
5.สำเนาแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองแสดงผลการเรียน
6.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคปกติ  จำนวน 3 ห้อง
- ขายใบสมัคร 16 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559
- ยื่นใบสมัคร 3 – 4 มีนาคม 2559
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
2.สำเนาสูติบัตร
3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
5.สำเนาแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองแสดงผลการเรียน
6.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

***ขายใบสมัคร ณ ห้องธุรการชั้น 2 อาคารมิ่งเมือง ในวันเวลาราชการ***

Sports Days    ตามที่ เทศบาลนครภูเก็ต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2559  ณ โรงยิมสำพานหิน เพื่อสนับสนุนให้คุณครูได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน

    ในการนี้ เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาวันครูเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งว่า ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559  ให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับเวลา 12.00 น.  และเปิดเรียนตามปกติในวันตจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

logo children59    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ ลานไทร โรงเรียนเทศบาลเมมืองภูเก็ต และในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ เวทีโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต บริเวณเลในเมือง สะพานหิน

scout1    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี ของนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เพื่อให้มีประสบการณ์ มีความสามัคคี อดทน รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในสังคม ในวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558  ณ หาดในหาน อ.เมือง จ.ภูเก็ต scout2

ประกาศ

เรื่อง ให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559  มีรายละเอียด ดังนี้ student

1.ให้ผู้ปกครองของเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552  ไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

2.เด็กที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต.ตลาดเหนือ แจ้งได้ที่

          - โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

          - โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

          - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

          - โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)         

รับแจ้งระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2559  (เว้นวันหยุดราชการ)  หลังจากวันที่ 31 มกราคม 2559 ให้แจ้งที่เทศบาลนครภูเก็ต สำนักการศึกษา ชั้น 5

3.หลักฐานการแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน

          - สำเนาสูติบัตรของเด็ก   จำนวน 1 ฉบับ

          - สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก พร้อมฉบับจริง         จำนวน 1 ฉบับ

IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดพิธีไหว้ครู... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบ2)
วันอังคาร, 18 เมษายน 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1... Read More...