Black Ribbon
Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

logo children59    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ ลานไทร โรงเรียนเทศบาลเมมืองภูเก็ต และในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ เวทีโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต บริเวณเลในเมือง สะพานหิน

scout1    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี ของนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เพื่อให้มีประสบการณ์ มีความสามัคคี อดทน รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในสังคม ในวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558  ณ หาดในหาน อ.เมือง จ.ภูเก็ต scout2

ประกาศ

เรื่อง ให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559  มีรายละเอียด ดังนี้ student

1.ให้ผู้ปกครองของเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552  ไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

2.เด็กที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต.ตลาดเหนือ แจ้งได้ที่

          - โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

          - โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

          - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

          - โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)         

รับแจ้งระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2559  (เว้นวันหยุดราชการ)  หลังจากวันที่ 31 มกราคม 2559 ให้แจ้งที่เทศบาลนครภูเก็ต สำนักการศึกษา ชั้น 5

3.หลักฐานการแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน

          - สำเนาสูติบัตรของเด็ก   จำนวน 1 ฉบับ

          - สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก พร้อมฉบับจริง         จำนวน 1 ฉบับ

christmas santaตามที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้ และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร จึงได้จัดกิจกรรม Let's enjoy a Christmas Day ขึ้น ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผ่องโกมล

camp children

    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายอบรมภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร อาทิ การฟัง การพูด การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้ และได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558  จำนวน 2 วัน 1 คืน  ณ ไร่ปรีดา  จังหวัดกระบี่

IMAGE วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดพิธีไหว้ครู... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...

ep

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)