Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

christmas santaตามที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้ และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร จึงได้จัดกิจกรรม Let's enjoy a Christmas Day ขึ้น ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผ่องโกมล

camp children

    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายอบรมภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร อาทิ การฟัง การพูด การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้ และได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558  จำนวน 2 วัน 1 คืน  ณ ไร่ปรีดา  จังหวัดกระบี่

scout1    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด เพื่อให้นักเรียนมีความแข็งแรง รู้จักความสามัคคี โดยมีการฝึกและทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการร์โดยตรง รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น สร้างคนดี คนเก่งในสังคม ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558  ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  scout2

unityโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร "ครูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขและสนุกกับการทำงานเป็นทีม" ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมผ่องโกมล

IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดพิธีไหว้ครู... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบ2)
วันอังคาร, 18 เมษายน 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1... Read More...