Black Ribbon
Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

logot5b

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560<<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว

1.ทะเบียนบ้านผู้ปกครองที่อยู่ใน จ.ภูเก็ต ฉบับจริง

2.ทะเบียนบ้านนักเรียน ในเขต ต.ตลาดเหนือ/ต.ตลาดใหญ่ ฉบับจริง

3.ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1  ฉบับจริง

4.ค่าบำรุงการศึกษา 4,200 บาท

logot5b

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่  รายการ  ประเภททั่วไป 
 1 จำหน่ายใบสมัคร

วันที่ 17 เมษายน 2560

เวลา 09.00 - 15.00 น. (ห้องธุรการ)

2 รับสมัคร

วันที่ 17 เมษายน 2560

เวลา 09.00 - 15.30 น. (ห้องประชุมบุคลากร ชั้น 2 อาคารมิ่งเมือง)

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

วันที่ 18 เมษายน 2560

เวลา 130.00 น. (ป้ายประกาศใต้ต้นไทรหน้าอาคารมิ่งเมือง) 

4 ทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน 

วันที่ 19 เมษายน 2560

เวลา 08.00 - 12.30 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่ 20 เมษายน 2560

เวลา 10.00 น. (ป้ายประกาศใต้ต้นไทรหน้าอาคารมิ่งเมือง) 

 6 ปฐมนิเทศ/มอบตัว/ชำระเงิน

วันที่ 21 เมษายน 2560

เวลา 08.30 น.

 

หลักฐานการรับสมัคร

1.ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

2.สำเนาสูติบัตร รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง (ทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่ในเขต ต.ตลาดเหนือ/ต.ตลาดใหญ่)  พร้อมฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้อง (ทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่ใน  จ.ภูเก็ต)  พร้อมฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ

6.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป

7.กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล

 

niets logo

นักเรียนสายชั้น ป.6 และ ม.3 สามารถตรวจสอบผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ได้จากลิงค์นี้

http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

IMAGE วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดพิธีไหว้ครู... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...

ep

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)