Black Ribbon
Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

scout1    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด เพื่อให้นักเรียนมีความแข็งแรง รู้จักความสามัคคี โดยมีการฝึกและทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการร์โดยตรง รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น สร้างคนดี คนเก่งในสังคม ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558  ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  scout2

unityโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร "ครูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขและสนุกกับการทำงานเป็นทีม" ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมผ่องโกมล

IMAGE วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดพิธีไหว้ครู... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...

ep

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)