Black Ribbon
Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

ผลงานวิจัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง (รายวิชาเพิ่มเติม) โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสุรัชฎา  ทองพริก pdf

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด สะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ผู้วิจัย นางประภาพร  ทองดี

pdf
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนตัวสะกดคำตามาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสุรการย์  pdf
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยรายงาน (TAI) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้วิจัย นายวัลลภ  แป้นนวล pdf
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ผู้วิจัย นางสาวสุภารัตน์ ถิรสัตยวงศ์ pdf

IMAGE วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดพิธีไหว้ครู... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...

ep

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)