Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

View the embedded image gallery online at:
http://mpm.ac.th/about-mpm/history-mpm.html#sigFreeId81ddaeb8a5

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นโรงเรียนเทศบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถนนบางกอก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่ 13 ไร่เศษ โดยคุณเกษม สุทธางกูร นายกเทศมนตรี ได้ทำสัญญาที่ดินดังกล่าว เริ่มก่อตั้งสร้างอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2519 โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 5,018,000 บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ยาว 91.40 เมตร กว้าง 13.50 เมตร ออกแบบก่อสร้างโดยนายพิทยา นาถกรณกุล สถาปนิกชาวภูเก็ต แต่เงินอุดหนุนที่ได้รับ ไม่อาจก่อสร้างได้เต็มรูปแบบที่กำหนดไว้

ปี พ.ศ. 2521 เทศบาลเมืองภูเก็ตได้ของบเพิ่มเติมอีก 500,000 บาท และได้ตั้งงบประมาณสมทบจำนวน 450,000 บาท การก่อสร้างจึงสำเร็จลง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2521 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,968,000 บาท

เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2521 มีนักเรียนทั้งสิ้น 269 คน ครู 17 คน ภารโรง 3 คน โดยมีนายสุนันท์ หลิมจานนท์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

ของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียน นำบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นตามลำดับ จนห้องเรียนมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน เทศบาลเมืองภูเก็ต โดยคุณ อติ ธารสิริโรจน์ นายกเทศมนตรี ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 1 หลัง โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 2,800,000 บาท เทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งงบประมาณสมทบ 40,00 บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2536 เทศบาลเมืองภูเก็ตโดย ร้อยโทภูมิศักดิ์ หงษ์หยก นายกเทศมนตรี ได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 1หลัง โดยสร้างต่อจากอาคาร 1 จำนวน 8 ห้องเรียน ชั้นล่างใช้เป็นห้องประชุม โดยใช้เงินงบประมาณเทศบาล จำนวน 4,000,000 บาท

ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 1 หลัง จำนวน 10,700,000 บาท เป็นอาคารเรียน สำหรับนักเรียนอนุบาลชั้น ป.1 และชั้น ป.2 จำนวน 18 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 35 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,682 คน ครู 46 คน ลูกจ้างชั่วคราว 29 คน และภารโรง 6 คน

ปี พ.ศ.2548 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง มีนักเรียนจำนวน 116 คน ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมด 1,782 คน ครู 74 คน พนักงานครูจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ-แม่ครัว) จำนวน 10 คน และได้พัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ การเรียนการสอน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมหลังเลิกเรียน จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน และสังคมเป็นอย่างดี

ปี พ.ศ. 2549 มีพนักงานครู จำนวน 77 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 16 คน พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งเป็นนักการและแม่ครัว นักการ จำนวน 5 คน แม่ครัว 6 คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,915 คน

ปี พ.ศ.2550 โรงเรียนทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 2008 คน พนักงานครูมีทั้งหมด 77 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 17 คน ซึ่งมีทั้งเป็นคุณครูผู้สอน และครูสนับสนุนการสอน มีนักการภารโรงจำนวน 4 คน แม่ครัว เจ้าหน้าที่ขายคูปอง จำนวน 8 คน

ปี พ.ศ.2553 มีนักเรียน 2,067 คน พนักงานครูมีทั้งหมด 79 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 19 คน มีนักการภารโรงจำนวน 4 คน แม่ครัว เจ้าหน้าที่ขายคูปอง จำนวน 8 คน

ep

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)