Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

วิสัยทัศน์
" พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุข พร้อมสู่สังคมตามแนววิถีพอเพียง "

อัตลักษณ์
" การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
2. จัดกิจกรรมการเรียน ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้
3. จัดศูนย์เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ เพื่อการศึกษา
4. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และท้องถิ่น
5. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำหรับบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ปรัชญา
ภูมิทัศน์ดี มีวิชา พัฒนาชุมชน ฝึกฝนกีฬา ใฝ่หาคุณธรรม

ep

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)