ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
"โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต   บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม   
น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน"
พันธกิจ
         1.  ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
         2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้
         3.  จัดศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้ก้าวทันสังคมโลก
         4.  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาคมอาเซียน
         5.  เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำหรับบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
         6.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
         7.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น