ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  เก่ง  มีความสุข  พร้อมสู่สังคมโลกตามแนววิถีพอเพียง

พันธกิจ
         1.  ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
         2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้
         3.  จัดศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้ก้าวทันสังคมโลก
         4.  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาคมอาเซียน
         5.  เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำหรับบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
         6.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
         7.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น