ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.62 MB 8
แผนการจัดการเรียนรู้และแบบบันทึกหลังสอน(แบบอัพเดทล่าสุด) Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 19
ตารางเรียนออนไลน์(20-24 ก.ย.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 8041
ตารางเรียนออนไลน์(1-17ก.ย.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 37998
SAR โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 44164
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.91 KB 47751
แบบฟอร์มกำหนดการเรียนการสอนทบทวนก่อน เปิดภาคเรียน1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 211.24 KB 48438
ตารางเรียนทบทวนก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.32 KB 48523
SAR-โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 48385
แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.72 KB 48166
แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 30.97 KB 48336
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.01 KB 48445
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48182
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.54 KB 48254
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 48189
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.69 KB 48366
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 34.18 KB 48186
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.7 KB 48103
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 48432
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.71 KB 48434
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 31.7 KB 48377
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.28 KB 48193
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 48158
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.09 KB 48076
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 32.98 KB 48255
แบบฟอร์มวิเคราะห์ มาตราฐานและการออกแบบหน่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 48154
แบบฟอร์มวิเคราะห์มาตรฐาน การออกแบบหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 31.25 KB 48382
บริหารทั่วไป
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.85 KB 5
เรื่องการแต่งตั้งคณกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 756.94 KB 4
เอกการสารขอรับการฉีดวัคซีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.96 KB 5
ประกาศ เรื่องกรอบการออกแบบการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 2804
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.94 KB 48423
เครื่องแบบนักเรียน + ทรงผมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 48120
การเงิน
แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 1
แบบบันทึกความเห็นชอบคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง ปี65 Word Document ขนาดไฟล์ 24.42 KB 1
กำหนดการและใบมอบ ฉันทะ รับเงินค่าอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.48 KB 3524
ใบมอบฉันทะการรับอุปกรณ์การเรียนเเละค่าเครื่องแบบนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.95 KB 9555
กำหนดการและเอกสารที่ต้องเตรียมการมารับค่าอุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 11820
หนังสือรับรองการเบิกค่าบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 38061
หนังสือรับรองเบิกเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.14 KB 48433
ค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.59 KB 48106
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.18 KB 48372
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.59 KB 48188
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.78 KB 48101
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.85 KB 48102
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนIEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.82 KB 48313
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.08 KB 48228
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ(การทำแผนจัดการเรียนรู้)
11 แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 41.37 KB 38066
9 ฟอร์มออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 38060
8 ฟอร์มแผนการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 38053
7 ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 38061
6 ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 38049
5 ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 38047
4 ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 38047
3 ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 38046
2 ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 38046
1 ฟอร์มวิเคราะห์มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 38046
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 37984
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563
รายชื่อห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 954.33 KB 48171
QR-Code มัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 48406
QR-Code ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 48161
ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.6 KB 48199
ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.61 KB 48467
ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.98 KB 48318
ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.68 KB 48499
ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.33 KB 48347
ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.6 KB 48256
ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.65 KB 48346
ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.62 KB 48463
ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.96 KB 48376
ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.08 KB 48160
ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 48146
อื่นๆ
เอกสารขอฉีดวัคซีน covid19 รอบที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.01 KB 1
แบบเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.86 KB 29602
ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.57 KB 29600
ประกาศปิดเรียนเพิ่มเติมจนถึง วันที่ 16 ส.ค. 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.37 KB 41698
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.58 KB 44081
แจ้งเปิดเรียนและกำหนดการมาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.91 KB 48241
คู่มือการสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียน ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.87 KB 48282
วิธีการเข้าเรียนออนไลน์ 17-24 พ.ค.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.39 KB 48368
เอกสารเพื่อสแกน เข้ากลุ่ม Line ส่งปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.42 KB 48418
ข้อตกลงระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และ ผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.81 KB 48539
ประกาศเลื่อนสอบ ห้องทั่วไป 64(1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 364.85 KB 48396
ปฏิทินสมัครเรียน ปีการศึกษา 25664 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.84 KB 48479
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องโครงการพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.16 KB 48116
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.73 KB 48062
ประกาศรายชื่อผ่านเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.7 KB 48148
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ม.1,ม.4 ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 48077
มาตรการในการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 993.18 KB 48284
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30-09-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.05 KB 48397
ใบสมัครมูลนิธิทวี บุณยเกตุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48060
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.24 KB 48343
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48161
วิธีชำระเงินผ่านMobile Banking Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.16 KB 48216
ปรับเปลี่ยนเวลามารับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.52 KB 48481
ปฏิทินการแก้ 0 , ร , มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 594.99 KB 48091
ประกาศ แนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.11 KB 48109
คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.84 KB 48299
กำหนดการขายหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 48196
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 48265