คณะผู้บริหาร

เชิดศักดิ์ เพชรา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

ภคมน แก้วภราดัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ปราโมทย์ แตงแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและฝ่ายบริหารบุคลากร