ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ธนวรรณ อารีย์พงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ภคมน แก้วภราดัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

เชิดศักดิ์ เพชรา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ปราโมทย์ แตงแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและฝ่ายบริหารบุคลากร