ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นรีรัตน์ ประสิทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ยุพดี วิชชาธร
ครู

สมศรี ดีประเสริฐทรัพย์
ครู

ศศิกานต์ แซ่ตัน
ครู

นวรัตน์ ตรังรัฐพิทย์
ครู

ปราณี หมิแหม
ครู

รอกีเย๊าะ เจ๊ะโซะ
ครู

สำราญ ทองเจริญ
ครู

ทัศนีย์ คงสบาย
ครู

ศิริรัตน์ รัตนกาย
ครู

รักสิตา ผลผดุง
ครู