ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

สุนทร โอพั่ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

รัตนาภรณ์ รัตนสุรการย์
ครู

ปุณยนุช โภชนาธาร
ครู

ขวัญจิต บุญทอย
ครู

คอเลด เจ๊ะเล็ม
ครู

สมคิด เทียรพิสุทธิ์
ครู

ณัฐหทัย กรอบแก้ว
ครู

เกริกกฤต กุ่มประสิทธิ์
ครู

จีระนันท์ ราชวงศ์
ครู

วาสนา เอียบสกุล
ครู