ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

วีราภรณ์ พาหน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

บุญยง ศรชัย
ครู

วัลลภ แป้นนวล
ครู

กนิษฐา ขำเกลี้ยง
ครู

สุรัชฎา ทองพริก
ครู

รีน่า เจ๊ะมูเก็ง
ครู

เกศสยาม ตันมณีประเสริฐ
ครู

มณฑิตา บุญสุทธิ์
ครู

ลภัสภาร์ หนูคง
ครู

รุจาวดี อุดมลาภ
ครู