กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

วีราภรณ์ พาหน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

บุญยง ศรชัย
ครู

วัลลภ แป้นนวล
ครู

กนิษฐา ขำเกลี้ยง
ครู

สุรัชฎา ทองพริก
ครู

รีน่า เจ๊ะมูเก็ง
ครู

เกศสยาม ตันมณีประเสริฐ
ครู

มณฑิตา บุญสุทธิ์
ครู

รุจาวดี อุดมลาภ
ครู

ธีรยุทธ คงขาว
ครู