กลุ่มสาระวิทยาสตร์และเทคโนโลยี

นงลักษณ์ ทองประดับ
ครู(วิทยาศาสตร์)
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาสตร์และเทคโนโลยี

มยุรี จั่นแค้น
ครู(วิทยาศาสตร์)

สาลินี เพชรสุก
ครู(วิทยาศาสตร์)

ประภาพร ทองดี
ครู(วิทยาศาสตร์)

ธันยพร เกตุแก้ว
ครู(วิทยาศาสตร์)

ปฏิมา หนูช่วย
ครู(วิทยาศาสตร์)

ซะห์รุลอัสมาน วาเด็ง
ครู(วิทยาศาสตร์)

กรองจิต หมุดตะเหล็บ
ครู(วิทยาศาสตร์)

พีระพงศ์ พวงสุวรรณ
ครู(วิทยาศาสตร์)

สวรส นุชม่วง
ครู(วิทยาศาสาตร์)

นันท์นภัส ปภาพันธุ์
ครู(เทคโนโลยี)
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาสตร์และเทคโนโลยี

สายฝน ถิ่นเกาะยาว
ครู(เทคโนโลยี)

ปฐมพงศ์ ธนกิจจานนท์
ครู(เทคโนโลยี)

เฉลิมพล มีดวง
ครู(เทคโนโลยี)

ลดาวัลย์ ทองศรีทอง
ครู(เทคโนโลยี)

เจษฎา หวั่นด้าเหร่
ครู(เทคโนโลยี)

วรัฐิญา สมบูรณ์
ครู(เทคโนโลยี)

อกนิษฐ์ เห้งสวัสดิ์
ครู(เทคโนโลยี)