กลุ่มสาระการงานอาชีพ

สุภารัตน์ ถิรสัตวงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

ณัฐกฤตา บัวซ้อน
ครู

สมฤทัย ไชยสิทธิ์
ครู

ธนเศรษฐ์ แซ่หนา
ครู