ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

กิตติพงษ์ เจินทำ
ฝ่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา

ฐิติมา ศรีวิโรจน์
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

ฐิติรัตน์ มณีรัตน์
ฝ่ายงานอนามัย

รัตนศิริ จิงู
ฝ่ายงานบรรณารักษ์

จุฑารัตน์ ศรีนวลเอียด
ฝ่ายงานการเงิน

กมลชนก วรพิทยาภรณ์
ฝ่ายงานธุรการ

ชนัญธิดา หลงรักษ์
ฝ่ายงานการเงิน

อาทิตชฎา คงศักดิ์
ฝ่ายงานพัสดุ

สุกัญญา ศรีสมุทร
ฝ่ายงานวิชาการ