ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการ - ภารโรง - แม่ครัว

สิริเทพ โภชนาธาร
นักการ

ประดิษฐ์ แซ่ตัน
นักการ

นุกูล พิมอาจหาญ
นักการ

วัชระ กรุงแก้ว
นักการ

ใจทิพย์ จันทร์แปลง
แม่ครัว

ฟองจันทร์ ธรรมหมื่นยอง
แม่ครัว

ยุพดี หงษ์วงศ์ไพศาล
แม่ครัว

สวน แสงอาทิตย์
แม่ครัว

นภารัตน์ คำแก้ว
เจ้าหน้าที่สหการ

มะลิวัลย์ สถาวร
แม่ครัว