ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จิรัชญา ตันทนิส
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นวลละออ พะตะวงค์
ครู

เมธาวี สมรักษ์
ครู

พัทธนันท์ มุสิแดง
ครู

กุสุมาลย์ ภารสำราญ
ครู

อารีสัน สะแม
ครู

กฤตญา มะลิเครือ
ครู

นนธนิศร์ พรหมเหมือน
ครู

เสริมศรี เรืองเกตุ
ครู

ปิญาภรณ์ สิงห์บุญ
ครู

วริฏฐา กิจกุลอนุพงษ์
ครู

โมริยาห์ ทรงศิลป์
ครู