Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

บุคลากรโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

ผู้บริหารสถานศึกษา
 
director
นายวิโรจน์  คำเกลี้ยง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
wannapa
patthira
pramote
นางสาววรรณภา  โกยโภไคสวรรค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายปกครอง
นางภัททิรา  สุวรรณรัฐภูมิ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
งานกิจการนักเรียน
นายปราโมทย์  แตงแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างาน 
kanjana
prapaporn
sirirat
rattanaporn
nannapat

นางสาวกาญจนา  สงานงาม

หัวหน้างานวิชาการ

ระดับชั้นอนุบาล 

นางประภาพร  ทองดี

หัวหน้างานวิชาการ

ระดับชั้นประถมศึกษา

 นางสาวศิริรัตน์  รัตนกาย

หัวหน้างานวิชาการ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสุรการย์

หัวหน้างานธุรการ

 นางสาวนันท์นภัส  ปภาพันธุ์

หัวหน้างานการเงิน

natkritta  boonyong jariya  wanlop wichai

 นางณัฐกฤตา  บัวซ้อน

หัวหน้างานพัสดุ

 นายบุญยง  ศรชัย

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

 นางสาวจริยา  สมศักดิ์

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

 นายวัลลภ  แป้นนวล

หัวหน้างานปกครอง

 นายวิชัย  เพ็ชรแก้ว

หัวหน้างานอาคารสถานที่

 kachain  mayuree

นายคเชนทร์  แดงกัลยาณวัจน์

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวมยุรี  จั่นแค้น

หัวหน้างานบุคลากร

     
คณะครูและบุคลากร
ครูประจำชั้น
 kanjana  prateep nipaporn 

 นางสาวกาญจนา  สงวนงาม

อ.1/1

นางประทีป  ยอดแก้ว

อ.1/2

นางสาวนิภาพร  ในรัมย์

อ.1/3 

khanittha   wilai  naiyana

 นางสาวขนิษฐา เชาว์สมชาติ

อ.2/1

 นางวิไล  ธรรมกีรติวงศ์

อ.2/2

นางสาวนัยนา  ปลอดบุตร

อ.2/3 

 yuppadee vi  suratchada  somsri  kusumal

 นางยุพดี  วิชชาธร

ป.1/1

นางสาวนวรัตน์  ตรังรัฐพิทย์

ป.1/2 

 นางสาวสุรัชฎา  ทองพริก

ป.1/3

 นางสมศรี  ดีประเสริฐทรัพย์

ป.1/4

นางสาวกุสุมาลย์  ภารสำราญ

ป.1/5 (IEP) 

 suwanee  nuraman  rujawadee  puntanuch sonporn 

 นางสาวสุวณีย์  เจริญฤทธิ์

ป.2/1

นางสาวนุรอีมาน  ดือราซอ

ป.2/2 

นางสาวรุจาวดี  อุดมลาภ

ป.2/3 

นางปุณยนุช  โภชนาธาร

ป.2/4 

นางสมพร  ช่วยมาก

ป.2/5 (IEP) 

 katsayam kholed   sasikarn  kwanjit patthanan 

นางสาวเกศสยาม  ตันมณีประเสริฐ

ป.3/1 

นายคอเลด  เจ๊ะเล็ม

ป.3/2 

 นางศศิกานต์  แซ่ตัน

ป.3/3

นางสาวขวัญจิต  บุญทอย

ป.3/4

 นางพัทธนันท์  มุสิแดง

ป.3/5 (IEP)

 rungaroon  ladawan  sarinee  sirikanya prapada 

 นางรุ่งอรุณ  พินิจกาญจน์

ป.4/1

 นางสาวลดาวัลย์  ทองศรีทอง

ป.4/2

นางสาวสาลินี  เพชรสุก

ป.4/3 

นางสาวสิริกัญญา  โชติรัตน์

ป.4/4

นางปภาดา  คำแสนโต

ป.4/5

 nonglak  umporn  moriya penpak   saifon

 นางสาวนงลักษณ์  ทองประดับ

ป.5/1

นางอัมพร  บุญลา

ป.5/2 

 นางโมริยาห์  กันต์สิโรตนม์

ป.5/3

 นางสาวเพ็ญพักตร์  เตยแก้ว

ป.5/4

นางสาวสายฝน  ปลูกไม้ดี

ป.5/5 

 naseerao somruthai   reena  jarinya  monthita

 นางสาวนาซีเราะ  สะมะแอ

ป.6/1

 นางสาวสมฤทัย  ไชยสิทธิ์

ป.6/2

นางสาวรีน่า  เจ๊ะมูเก็ง

ป.6/3 

นางสาวจริญญา  ทิพรัตน์

ป.6/4 

นางมณฑิตา  บุญสุทธิ์

ป.6/5 

 thanyaporn maythawee 

 นางธันยพร  เกตุแก้ว

ม.1/1

 นางสาวกนิษฐา  ขำเกลี้ยง

ม.1/2

ว่าที่ ร.ต.หญิง ทัศนีย์  คงสบาย

ม.1/3

 นางสาวเมธาวี  สมรักษ์

ม.1/4 (EP)

 krongjit suparat   samran  jiratchaya

 นางสาวกรองจิต  หมุดตะเหล็บ

ม.2/1

นางสาวสุภารัตน์  ถิรสัตยวงศ์

ม.2/2 

 นายสำราญ  ทองเจริญ

ม.2/3

นางจิรัชญา  ตันทนิส

ม.2/4 (EP) 

 nathathai  jantana  benjaporn

 นางสาวณัฐหทัย  กรอบแก้ว

ม.3/1

นางจันทนา  ประทีป ณ ถลาง

ม.3/2 

นางเบญจพร  บุญมา

ม.3/2 

นางสาวอารีสัน  สาและ

ม.3/4 

หัวหน้าสายชั้น 
 kanjana  khanittha  yuppadee vi  suwanee kwanjit 

 นางสาวกาญจน  สงวนงาม

อ.1

นางสาวขนิษฐา  เชาว์สมชาติ

อ.2 

นางยุพดี  วิชชาธร

ป.1 

นางสาวสุวณีย์  เจริญฤทธิ์

ป.2 

 นางสาวขวัญจิต  บุญทอย

ป.3

 nareerat  nonglak  soontorn  thanyaporn  thanaset

 นางสาวนรีรัตน์  ประสิทธิ์

ป.4

นางสาวนงลักษณ์  ทองประดับ

ป.5 

 นายสุนทร  โอพั่ง

ป.6

 นางธันยพร  เกตุแก้ว

ม.1

นายธนเศรษฐ์  แซ่หนา

ม.2 

 sirirat

 นางสาวศิริรัตน์  รัตนกาย

ม.3

ครูพิเศษ 
prapaporn  krittiya   sukanya  somkid
 นางประภาพร  ทองดี นางสาวกฤตญา  มะลิเครือ   นางสาวสุกัญญา  ศรีสมุทร  นายธนธร  ชาติกระพันธุ์  นายสมคิด  เทียรพิสุทธิ์
rattanaporn  thitima   sanpong  chotiwit
นายติณภัทร  แซ่ตัน นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสุรการย์ นางสาวฐิติมา  ศรีวิโรจน์ นายสรรพงษ์  สละกม นายโชติวิทย์  ตะวัน
 boonyong  nannapat chananthida   supansa natkritta 
 นายบุญยง  ศรชัย นางสาวนันท์นภัส  ปภาพันธุ์ นางสาวชนัญธิดา  หลงรักษ์ นางสาวสุพรรษา  คงกุล นางณัฐกฤตา  บัวซ้อน
 sathaporn  mayuree wanlop  peerapong  thitirat 
 นายสถาพร  เฟชรขัน นางสาวมยุรี  จั่นแค้น นายวัลลภ  แป้นนวล นายพีระพงศ์  พวงสุวรรณ นางสาวฐิติรัตน์  มณีรัตน์
 wichai  pranee  rattanasiri  kachain katesada 
 นายวิชัย  เพ็ชรแก้ว นางสาวปราณี  หมิแหม นางสาวรัตนศิริ  จิงู นายคเชนทร์  แดงกัลยาณวัจน์ นางสาวเกศดา  สายเส็ง
 jariya wannada   anansit  weeraporn
 prathompong kittipong   worasak krittapas 
 jetsada  pongsakorn  nuanraor jetsada wan 
nuamma        
         

ep

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)