Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

logot5b

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่  รายการ  ประเภททั่วไป 
 1 จำหน่ายใบสมัคร

วันที่ 17 เมษายน 2560

เวลา 09.00 - 15.00 น. (ห้องธุรการ)

2 รับสมัคร

วันที่ 17 เมษายน 2560

เวลา 09.00 - 15.30 น. (ห้องประชุมบุคลากร ชั้น 2 อาคารมิ่งเมือง)

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

วันที่ 18 เมษายน 2560

เวลา 130.00 น. (ป้ายประกาศใต้ต้นไทรหน้าอาคารมิ่งเมือง) 

4 ทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน 

วันที่ 19 เมษายน 2560

เวลา 08.00 - 12.30 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่ 20 เมษายน 2560

เวลา 10.00 น. (ป้ายประกาศใต้ต้นไทรหน้าอาคารมิ่งเมือง) 

 6 ปฐมนิเทศ/มอบตัว/ชำระเงิน

วันที่ 21 เมษายน 2560

เวลา 08.30 น.

 

หลักฐานการรับสมัคร

1.ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

2.สำเนาสูติบัตร รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง (ทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่ในเขต ต.ตลาดเหนือ/ต.ตลาดใหญ่)  พร้อมฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้อง (ทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่ใน  จ.ภูเก็ต)  พร้อมฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ

6.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป

7.กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล

 

ep

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)